nusiausti

nusiausti
1 nusiaũsti, nusiaũčia (nùsiaučia), nùsiautė tr. 1. H, R, N, Rtr, Š, NdŽ, 1 nugobti, nurengti: Apsiaučia, nusiaučia kam skarą, skraistę (drabužį) J.Jabl. Žalnieriai nusiautė jam skreistę brš. O kaip jį buvo apjuokę, nusiautė jo purpurą NTMr15,20. | refl. tr. N, Š, 1, Vkš: Nusisiaũsk apsiaustą J. Nusìsiaučiau milinį – par šilta Jrb. Ka aš bėgau, aš tą drobulę nusìsiaučiau Krp. Nusisiaũsk sukenkėlę, bent iššluok ma aslelę JV961. Nusisiaučiu skraistę, ploštę R7. 2. RtŽ, Kv, Prk, Šmn, Smal, Dsn išvalyti grūdus, kratant rėčiu, sietu: Grūdus nusiaũsk duonai, putrai J. Grūdus piestoje nugrūsdavo ir paskiau nusiausdavo Kp. Kol arpos neturėjome, tai visus javus reikėjo nusiaũsti Up. Gerai nusiaũsk grūdus, kad būtų duona be ašakų Trgn. Ka veš į malūną, nusiaũs motriškos par rėtį Gd. Nusiaũsk miežius, bo klojime daug žemių su grūdais susišlavė Rm. Nusiaũs miežius, maltinai sumals – skani putrelė Krš. Nusiaũsk sėmenis – reiks eit sėt Ds. Tus pelus galima nusiaũsti Kal. | prk.: Šimtas vilkų buvo! – Nusiaũsk (neperdėdamas pasakyk), beliks du (juok.) Šts. | refl. tr., intr.: Žiūrėk, kiek daug nusìsiautė nuosiautų Ob. Nusìsiautėm tris pūrus kviečių, gal ragaišis bus baltesnis Jnšk. Visi tie nešvarumai nusìsiauta Kal.išsijoti (miltus): Nusiaũsk miltus duonai Šlv. Nebėr duonos – nusiaũsk miltų Sk. 3. numesti, nuversti, nublokšti, nuritinti: Visus butelius nùsiautė nuo stalo Ds. Kur katukas kamuoliuką nùsiautė? Šn. | prk.: Nu sosto nùsiautė daugybę karalių Lnk. 4. pavogti: Spirito nùsiautė i daba geria Šln. 5. nusiaubti: Karo audra nusiautė kraštą . Viskas atrodė lyg pavietrės nusiausta J.Balt. 6. įkišus pamirkyti: Kadagių [pelenų] šarme reik gijas nusiaũsti ir parplauti vandenė[je] – nebūs pardeguluotos Šv. 7. paėmus palaikyti (vaiką), kad nusišlapintų: Boba, vaiką greičiau nešk nusiaũsti, bo pilną lopšį privers! Šauk.
◊ kélnes nusiaũsti atimti turtą: Nusiaũsk kélnes skolininkui J.
\ siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; pasiausti; parsiausti; persiausti; prasiausti; prisiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nusiausti — nusiaũsti vksm. Nùsiautė nuo pečių̃ skãrą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nušiaušti — nušiáušti vksm. Kaimýnas kiek šnèktelėjo ir nušiáušė toliaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nušiaušti — intr. Klov, Pbr, Slk šnek. smagiai nueiti, nuskuosti: Pradžio[je] apsibaręs, o paskiau nušiaušęs Krs. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiausti — 1 atsiaũsti, atsiaũčia (àtsiaučia), àtsiautė tr. BŽ481 ką dengiantį, gaubiantį atklėsti, atlapoti: Liuob atsiaus kuskelę, nusiaus į užpakalį ir susiaus vėl į pryšakį Šts. Supynė po pyną už kožnos ausies, àtsiautė į pryšakį ir apsuko aplinkuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšiaušti — 1. tr. padaryti nelygų, neglotnų, pašiurusį: Vė[ja]s neatšiauša stogo, kad nendrėms eilioms klotas Šts. 2. refl. prk. atsikalbėti, priešgyniauti: O, jis niekam nenusileis, moka atsišiaušt! Ig. 3. intr. DŽ, Sv, Ėr šnek. sparčiai ateiti, atskuosti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiausti — 1 ×dasiaũsti, dasiaũčia (dàsiaučia), dàsiautė (hibr.) tr. baigti siausti grūdus: Tą puspūrį dasiaũsk, o aš bėgu žygiuoties Kv. siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiausti — 1 išsiaũsti, išsiaũčia (ìšsiaučia), ìšsiautė 1. tr. Š, Rtr nuvilkti viršutinį drabužį, išrengti: Išsiaũsk vaiką, t. y. atimk apsiaustus, drabužius J. | refl. Š, Rtr: Išsisiaũsk, po marškinių nebus taip šilta J. Išsisiaũsk iš kailinių, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsišiaušti — Rtr, KŽ 1. žr. pašiaušti 1 (refl.): Pamatėm – atskrenda arklys išsišiaušęs, kai vėjas lekia LKT223(Jon). 2. išsikelti, iškaužoti: Pavydau sviestą raugtinalė[je] išsišiaušusį – o buvo sukirmėjęs, dėl to ir išsišiaušė Šts. 3. prk. praleisti kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”